Inici
Qui Som
Ubicació
Serveis
Noticies
Taulell d'Anuncis
Enllaços
Contacti
Associar-se
BUSCADOR COMERÇOS


TOTS ELS SERVEIS

RDL 9/2015, de 10 juliol

2015-07-20

Si voleu conèixer les principals novetats tributàries introduïdes pel RDL 9/2015, de 10 de juliol, de mesures urgents per a reduïr la càrrega tributària suportada pels contribuents de l'IRPF i altres mesures de caràcter econòmic, podeu assistir a la JORNADA INFORMATIVA que realitzarem el proper dia 24 de juliol, a les 15 hores, al local de l'entitat, o bé, podeu clicar sobre Veure +.



EN RESUM, DESTAQUEM LES MÉS IMPORTANTS:


- Es redueix, amb efectes des de l'1 de gener, l'escala general que grava la base imposable general (només la part estatal de l'impost, no l'autonòmica) amb una baixada del tipus que va entre el 0,5 i l'1%.


- També es redueix en un 0,5% el gravamen aplicable el 2015 a la base imposable de l'estalvi.


-RETENCIONS I INGRESSOS A COMPTE a partir del 12 de juliol de 2015:


1) Reducció de l'escala de retenció dels rendiments del treball, regularitzant-se el tipus de retenció d'acord a la nova escala aplicable a les retribucions.


2) Reducció del 19 al 15%, dels rendiments del treball derivats d'impartir cursos, conferències, col.loquis, seminaris i similars, o derivats de l'elaboració d'obres literàries, artístiques o científiques, sempre que es cedeixi el dret a la seva explotació.


3) REDUCCIÓ del 19% al 15% o del 9% al 7% dels RENDIMENTS D'ACTIVITATS PROFESSIONALS: Amb caràcter general la retenció serà del 19% en els rendiments satisfets entre l'1 de gener i l'11 de juliol, i del 15% entre el 12 de juliol i el 31 de desembre. En el cas dels professionals de nou inici, així com recaptadors municipals, mediadors d'assegurances etc... passarà a ésser del 9% al 7% en els mateixos períodes.


4) REDUCCIÓ del 20% al 19'5% en els rendiments del treball que es percebin per la condició d'administradors i membres dels consells d'adm., de les juntes i demés membres d'altres òrgans administratius, guanys patrimonials per premis percebuts en jocs, concursos, rifes o combinacions aleatòries, aprofitaments forestals, transmissió d'accions i participacions d'institucions d'inversió col.lectiva, rendiments de capital mobiliari derivats de la participació en fons propis d'entitats (dividends), o de la cessió a tercers de capitals propis (ctes. corrents, dipòsits financers), o d'operacions de capitalització, assegurances de vida o invalidesa i imposició de capitals, rendiments de capital mobiliari procedents de la propietat intelectual, industrial, de la prestació d'assistència tècnica, o de l'arrendament o sotsarrend. de béns mobles, negocis o mines, o de l'ARRENDAMENT O SOTSARREND. DE BÉNS IMMOBLES URBANS, ES A DIR, EN EL LLOGUER DELS LOCALS, que passaran a tenir una retenció del 20% al 19,5% a partir del 12 de juliol del 2015, fet que implica la modificació dels rebuts de lloguer a partir del proper mes d'agost i fins a finals d'any.

 
CATEGORIES
Assegurances
Informatica
Bancs i Caixes
Benzineres
Varis
Gestoria
Mútues
Formació
Veure totes categories

 Powered by: Gestimed Contacti | Enllaços | Avis Legal