Inici
Qui Som
Ubicació
Serveis
Noticies
Taulell d'Anuncis
Enllaços
Contacti
Associar-se
BUSCADOR COMERÇOS


TOTS ELS SERVEIS

AL FEBRER, DECLARACIONS INFORMATIVES: MODELS 347 i 184.

2015-02-03

Hem organitzat una JORNADA INFORMATIVA pel proper 6 de desembre, a les 15 hores, en la que us explicarem que durant aquest mes de febrer s'han de confeccionar les declaracions anuals informatives corresponents als MODELS 347 (declaració anual d'operacions amb terceres persones superiors a 3.005,06€) i 184 (entitats en règim d'atribució de rendes). Data límit de presentació el proper 2 de març.

En el cas que sigui del vostre interès assistir-hi i/o presentar-les a través de la Unió de Botiguers, caldrà que aviseu de la vostra assistència fins el mateix dia 6, i a més per a la presentació via seu electrònica cal que demaneu cita prèvia o faciliteu totes les dades abans del proper dia 27 de febrer, presencialment, per telèfon (93.338.01.16 o 634.58.01.16), també per fax (93.338.01.16) o via email (ubotiguerslh@ublh.e.telefonica.net).


Cliqueu sobre Veure(+) per consultar les IMPORTANTS NOVETATS d'aquest any de les que s'informa a la pàgina de l'AEAT, que es resumeixen en que: 1) Els subjectes passius acollits al RÈGIM SIMPLIFICAT d' IVA hauran de facilitar informació no només de les operacions per les que emitin factura (CLIENTS) sino també d' aquelles per les que rebin factura (PROVEÏDORS) i estiguin anotades al Llibre de Registre de factures rebudes.
2) Amb l' ampliació de la informació facilitada al Model 180 (resum anual de lloguers), les operacions d' ARRENDAMENT de LOCAL DE NEGOCI subjectes a retenció queden EXCLOSES de la obligació de declaració de l' arrendador al Model 347.


"Modelo 347. Declaración anual de operaciones con terceras personas.


Como consecuencia de la modificación de los artículos 31 a 35 del Reglamento General de Aplicación de los Tributos (aprobado por Real Decreto 1065/2007, de 27 de julio), se ha modificado el ámbito subjetivo de declarantes así como el contenido de la declaración.


Ámbito subjetivo.

Pasan a incluirse como obligados a presentar la declaración las comunidades de bienes en régimen de propiedad horizontal así como determinadas entidades o establecimientos de carácter social, por las adquisiciones en general de bienes o servicios que efectúen al margen de las actividades empresariales o profesionales, incluso aunque no realicen actividades de esta naturaleza.


Los sujetos pasivos acogidos al régimen simplificado del IVA deberán suministrar información no sólo de las operaciones por las que emitan factura sino también de aquellas por las que reciban factura y estén anotadas en el Libro Registro de facturas recibidas.


Las distintas AAPP deberán relacionar a todas aquellas personas o entidades a quienes hayan satisfecho subvenciones, auxilios o ayudas, cualquiera que sea su importe.


Con la ampliación de la información a suministrar en el modelo 180, la misma tendrá un contenido coincidente con la Declaración anual de operaciones con terceras personas por las operaciones de arrendamiento de inmuebles urbanos que sean locales de negocio y estén sujetos a retención, quedando excluidas del deber de declaración del arrendador en el modelo 347.


Contenido de la declaración.

Se deben consignar separadamente de otras operaciones:


Las operaciones incluidas en el régimen especial del criterio de caja.


Las operaciones en las que el sujeto pasivo sea el destinatario de la misma (inversión del sujeto pasivo).


Operaciones sujetas y exentas en el Impuesto sobre el Valor Añadido, relativas a bienes vinculados o destinados a ser vinculados al régimen de depósito distinto del aduanero.


Por otra parte, se ha incorporado un nuevo campo de identificación del declarado para consignar el NIF-IVAen el caso de empresarios o profesionales establecidos en otro Estado miembro que carezcan de NIF."


 
CATEGORIES
Assegurances
Informatica
Bancs i Caixes
Benzineres
Varis
Gestoria
Mútues
Formació
Veure totes categories

 Powered by: Gestimed Contacti | Enllaços | Avis Legal