Inici
Qui Som
Ubicació
Serveis
Noticies
Taulell d'Anuncis
Enllaços
Contacti
Associar-se
BUSCADOR COMERÇOS


TOTES LES NOTICIES

PROGRAMA "FEM OCUPACIO"
2016-09-19
PROGRAMA "JOVES PER L'OCUPACIO"

Programa Joves per l’ocupació

Joves per l’ocupació és un programa de formació en alternança amb el treball que combina accions d’orientació, tutorització i seguiment individualitzat, formació i adquisició d’experiència professional en empreses i que pretén estimular la formació o l’aprenentatge de les persones joves que han abandonat el sistema educatiu mitjançant el seu contacte amb l’empresa.

El principal objectiu del programa “Joves per l’ocupació” és donar suport a l’experiència pràctica, la formació i l’aprenentatge de les persones joves, mitjançant la combinació d’un conjunt d’actuacions integrades que fomentin la inserció laboral en empreses i/o el retorn al sistema educatiu.

Aquest programa està subvencionat pel Servei d’Ocupació de Catalunya, el Ministeri d’Ocupació i Seguretat Social i el Fons Social Europeu en el marc de la iniciativa d’Ocupació Juvenil, d’acord amb el programa d’Experiència Professional per a l’ocupació juvenil a Catalunya “Joves per l’ocupació”, regulat per l’Ordre EMO/251/2014, modificada per l’ordre EMO/254/2015.El projecte es desenvoluparà de desembre de 2015 al març de 2017.

Participació de les empreses en el programa Joves per l’ocupació

Participar en el Programa Joves per l’ocupació és col•laborar en un projecte de formació i d’ajut a l’ocupació en el que hi surten totes les parts beneficiades. Per una banda l’Ajuntament ofereix una formació a una sèrie de joves que per circumstàncies diverses no n’han tingut; els joves es formen i alhora fan un primer pas al món laboral, una primera experiència que els pot obrir les portes.

D’altra banda, l’empresa disposa de joves amb una formació bàsica en el seu sector que poden desenvolupar pràctiques formatives en entorn laboral no productiu i posteriorment existeix la possibilitat de contractació laboral per part de l’empresa.2015 2016 2017
D G F M A M J J A S O N D G F M
Selecció de participants
Tutories i acompanyament a la inserció
Formació professionalitzadora
Formació per l’obtenció GESO
Promoció de la participació d’empreses
Pràctiques formatives en empresa
Experiència professional en empreses amb contracte laboral
Cronograma d’execució del programa


Com participar-hi?

El programa articula dos tipus de col•laboració amb les empreses, les pràctiques formatives en entorn laboral no productiu i l’experiència professional en empreses:

1. Pràctiques formatives en entorn laboral no productiu

Les pràctiques formatives s’entenen com a una activitat complementària a la formació professionalitzadora. Tenen una durada limitada (jornada màxima de 4h/dia i durada màxima d’un mes) i podran incloure el compromís de contractació laboral posterior.

L’empresa haurà de designar un tutor que mantindrà un contacte periòdic amb el tutor de l’entitat local per tal que la pràctica formativa s’adeqüi al pla de formació previst per a cada participant.

La realització d’aquestes pràctiques formatives s’instrumentarà mitjançant un conveni de col•laboració entre l’Ajuntament i l’empresa i no suposa cap despesa econòmica per a aquesta.

2. Experiència professional en empreses

Les empreses interessades a contractar joves formats en el programa Joves per l’ocupació han de concertar la seva col•laboració amb l’Ajuntament i, si n’acompleixen els requisits, podran sol•licitar una subvenció al Servei d’Ocupació de Catalunya per sufragar les despeses de contractació durant un període màxim de 6 mesos.Selecció de les empreses col•laboradores

L’Ajuntament seleccionarà les empreses col•laboradores tenint en compte els perfils professionals dels joves participants i l’adaptació d’aquest perfil a les empreses que han manifestat la voluntat de participar-hi.

L’empresa i l’entitat local signaran un conveni de col•laboració per a la implementació del Programa Joves per l’ocupació sense que en cap cas l’esmenta’t conveni impliqui l’atorgament de la subvenció.


Requisits per a les empreses

El requisit principal que ha de complir una empresa per poder-se acollir a la subvenció del contracte és que no hagi acomiadat treballadors en els darrers tres mesos per acomiadament qualificat d’improcedent o nul per l’òrgan judicial.

La resta de requisits són: estar al corrent de pagament amb les administracions; complir la normativa lingüística; no haver estat sancionades, en resolució ferma, per la comissió d’infracció greu en matèria d’integració laboral de disminuïts o molt greu en matèria de relacions laborals o en matèria de seguretat i salut en el treball, etc.Tipus de contracte

L’experiència professional en empreses s’instrumentarà mitjançant qualsevol modalitat contractual d’acord amb la normativa laboral vigent i s’haurà d’ajustar a la normativa del programa i als perfils de les persones que seran contractades. No seran subvencionables les modalitats contractuals següents: els contractes d’interinitat en totes les seves modalitats, els de relleu i els de substitució de treballadors/es amb reserva de lloc de treball, així com qualsevol altra modalitat que no s’ajusti a la normativa del Programa de Joves per l’ocupació.

Els contractes hauran de tenir una durada mínima de sis mesos. La jornada laboral pot ser a temps complet (40 hores setmanals, 8 hores diàries) o a temps parcial no inferior a cinc hores diàries.

Se subvencionarà el salari mínim interprofessional (648,60/ mes) per jornada completa o la part proporcional en funció de la jornada parcial prevista, sense perjudici que, a més, apliqui les bonificacions en les quotes de la seguretat social segons la normativa vigent.

L’empresa quedarà obligada a retribuir al jove contractat d’acord amb el conveni col•lectiu o disposició salarial d’aplicació i en funció de la jornada laboral realitzada. El SOC pagarà directament a l’empresa el salari mínim interprofessional per un màxim de 6 mesos.

Finalitzat el període de sis mesos, l’empresa ha d’emetre un certificat on es faci constar el nivell de formació pràctica adquirida, que ha de lliurar a la persona jove contractada i a l’entitat local que la tutela.

El termini per formalitzar els contractes i poder optar a l’ajut és del 30 de setembre de 2016 (sis mesos abans de la finalització del programa).


Tutoria en empresa

Les empreses que contractin les persones participants hauran de designar un tutor que s’encarregui d’acollir, assistir, informar, orientar i supervisar el correcte desenvolupament de l’activitat del participant. El tutor podrà exercir la tutoria amb un màxim de 3 participants, i haurà de mantenir un contacte periòdic amb el tutor de l’entitat local.


Subvenció a l’empresa

L’empresa seleccionada per l’Ajuntament, en el termini de dos mesos des de la data d’inici del contracte, haurà de presentar la sol•licitud de subvenció al Servei d’Ocupació de Catalunya mitjançant un model normalitzat. La resolució corresponent a cada sol•licitud s’emetrà per ordre d’entrada al registre de l’òrgan competent i fins a l’exhauriment de la partida pressupostaria i proposarà el pagament de la bestreta per a cadascuna de les sol•licituds presentades.


Per a més informació
Àrea de Coordinació, Planificació, Desenvolupament Econòmic i Ocupació.
Ajuntament de L’Hospitalet
Carretera del Mig, 85-87 - 08907 L’Hospitalet de Llobregat
Telèfon: 93 402 60 27 - seccioformacio@l-h.cat - www.dinamitzaciolocallh.cat


 
CATEGORIES
Comerç
Generals
Formació
Veure totes categories

 Powered by: Gestimed Contacti | Enllaços | Avis Legal